Algemene Voorwaarden Dienstverlening – Ronnie Couwenberg

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ronnie Couwenberg (Opdrachtnemer). Het adres van Ronnie Couwenberg is Juliusstraat 12, 5621 GD Eindhoven, met het KvK-nummer 57720665. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@ronniecouwenberg.nl. Ronnie Couwenberg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 — Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.ronniecouwenberg.nl.


Artikel 2 — Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 — Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Diensten

 1. Opdrachtnemer biedt de volgende diensten aan:
  ● Keynotes
  ● Workshops
  ● Trainingen
  ● Individuele coaching

Artikel 5 — Prijs

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer.

Artikel 6 — Betaling en incassokosten

 1. Voor openbare inschrijving voor een workshop of training en voor individuele coaching ontvangt de Opdrachtgever direct na inschrijving een factuur, ongeacht de aanvangsdatum van de training.
 2. Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 3. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  ● Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  ● Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  ● Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  ● Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt
 5. Als Opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot € 267 zullen deze kosten € 40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  ● 15% over de eerste € 2500;
  ● 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5000;
  ● 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  ● 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  ● 0,5% over het overige deel.

Artikel 7 — Uitvoeringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 — Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Een opdracht voor individuele coaching vindt in beginsel plaats in Eindhoven, tenzij anders overeengekomen wordt met de Opdrachtgever.
 5. Bij een opdracht voor individuele coaching worden reis- en verblijfskosten in beginsel niet vergoed, tenzij anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 9 — Wijziging en annulering opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 4. Annulering of wijziging van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren.
 5. Bij annulering of wijziging van een opdracht voor een keynote, workshop of training via openbare inschrijving worden de volgende kosten aan Opdrachtgever doorberekend:
  ● tot twee weken voor aanvang: kosteloos;
  ● binnen twee weken en een week voor aanvang: 50% van het factuurbedrag;
  binnen een week voor aanvang: 100% van het factuurbedrag.
 6. Bij annulering of wijziging van een opdracht voor een besloten keynote, workshop of training worden de volgende kosten aan Opdrachtgever doorberekend:
  ● binnen twee maanden voor aanvang: alle daadwerkelijk voor de opdracht gemaakte en gespecificeerde kosten door Opdrachtnemer;
  ● binnen zes weken voor aanvang: 50% van het factuurbedrag van de opdracht of ingeval levering in termijnen is overeengekomen, 50% van het factuurbedrag van de eerste leveringstermijn;
  ● binnen vier weken voor aanvang: 100% van het factuurbedrag van de opdracht.
 7. Bij annulering of wijziging van een opdracht voor individuele coaching worden de volgende kosten aan Opdrachtgever doorberekend:
  ● binnen vier dagen voor aanvang: kosteloos;
  ● tussen vier en twee werkdagen voor aanvang: 50% van het factuurbedrag;
  ● binnen twee dagen voor aanvang: 100% van factuurbedrag.

Artikel 10 — Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

Artikel 11 — Tussentijdse opzegging

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  ● Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  ● Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  ● Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  ● Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  ● Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 — Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 — Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 14 — Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 — Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever neemt geheel op eigen risico deel aan de diensten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van deelname aan de diensten.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de interpretatie van de diensten die wij leveren. Op geen wijze profileren wij ons als een drager van beschermde titels en onderscheidingen, en laten wij de keuze aan u om gediplomeerde professionele hulp te raadplegen.
 3. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 500,00.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 16 — Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 17 — Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 18 — Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever mag informatie van de website van Opdrachtnemer gebruiken om de opdracht te promoten. De informatie mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de opdracht zelf.
 4. Opdrachtgever mag alleen in overleg met Opdrachtnemer opnames (geluid en/of film) maken van de opdracht.

Artikel 19 — Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien

Artikel 20 — Overige bepalingen
Opdrachten kunnen met naam van Opdrachtgever vermeld worden op de website, social media en nieuwsbrieven van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever expliciet aangeeft dat hij dit niet wilt.

Artikel 21 — Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 22 — Strijdige clausulen
Het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 23 — Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 24 — Bevoegde rechter
Rechtbank Oost-Brabant.

Algemene Voorwaarden Ronnie Couwenberg

Dit zijn de algemene voorwaarden van Ronnie Couwenberg (hierna te noemen “Opdrachtnemer”). Het adres van Ronnie Couwenberg is Juliusstraat 12, 5612 GD Eindhoven,met het KvK-nummer 57720665. Voor vragen kun je contact opnemen via info@ronniecouwenberg.nl.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Ronnie Couwenberg,met uitzondering van individuele inschrijvingen. Op individuele inschrijvingen zijn de voorwaarden voor individuele inschrijvingen van toepassing.

Inhoudsopgave

Algemene bepalingen

 1. ● A1. Overmach
 2. ● A2. Intellectueel Eigendom
 3. ● A3. Geheimhouding
 4. ● A4. Betaling
 5. ● A5. Aansprakelijkheid
 6. ● A6. Toepasselijk Recht & Geschillen

Voorwaarden voor presentaties, workshops en trainingen

 1. ● B1. Opdrachtbevestiging
 2. ● B2. Annuleringen
 3. ● B3. Tarieven en Kosten

Voorwaarden voor individuele inschrijvingen

 1. ● C1. Boeking
 2. ● C2. Annuleren of Verplaatsen
 3. ● C3. Annuleren of Verplaatsen Coaching
 4. ● C4. Annulering of wijziging door Ronnie Couwenberg

1. Algemene bepalingen

A1. Overmacht

In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, pandemieën, oorlogen, stakingen, storingen in communicatieverbindingen en overheidsmaatregelen.

A2. Intellectueel Eigendom

Alle materialen en inhoud die tijdens de presentaties, workshops, trainingen en individuele sessies worden verstrekt, blijven eigendom van Ronnie Couwenberg. Deze materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Ronnie Couwenberg worden gereproduceerd,verspreid of op enige andere wijze worden gebruikt.

A3. Geheimhouding

Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

A4. Betaling

Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur op onze rekening. De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd of, indien de opdrachtgever een besloten of naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.

A5. Aansprakelijkheid

Ronnie Couwenberg is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een presentatie, workshop, training of coaching van Ronnie Couwenberg of de annulering van de overeenkomst door Ronnie Couwenberg, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien Ronnie Couwenberg ondanks het bovenstaande toch aansprakelijk is voor enige schade, zal deze aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan het totaal van de gefactureerde en betaalde bedragen op grond van de betreffende overeenkomst. Ronnie Couwenberg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in druk- of zetwerk.

A6. Toepasselijk Recht & Geschillen

Op de overeenkomsten tussen Ronnie Couwenberg en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen, indien de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank van het arrondissement waarin Ronnie Couwenberg is gevestigd.

2. Voorwaarden voor presentaties, workshops en trainingen

B1. Opdrachtbevestiging

Uitvoering van presentaties, workshops en trainingen zijn slechts gegarandeerd indien de Opdrachtbevestiging is ondertekend door de opdrachtgever en aan Ronnie Couwenberg is geretourneerd of door definitieve schriftelijke reservering van de datum/data. Door definitieve reservering of ondertekening van de Opdrachtbevestiging gaat de opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden, zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

B2. Annuleringen

Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever dient schriftelijk aan info@ronniecouwenberg.nl te gebeuren. De annulering of verplaatsing is pas definitief zodra deze door Ronnie Couwenberg per e-mail is bevestigd. Boekingen kunnen tot 8 weken voor aanvang eenmalig kosteloos worden verplaatst. Voor elke volgende verplaatsing zijn de normale annulerings-/verplaatskosten van toepassing.

 1. ● 8 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum: eenmalig gratis, daarna € 75,- excl. btw per keer.
 2. ● Tussen 4 en 8 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum: 50% van de kosten van de volledige opdracht.
 3. ● < 4 weken voorafgaand aan de training: kosten van de volledige opdracht.

B3. Tarieven en Kosten

De tarieven worden in de Opdrachtbevestiging genoemd. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw. De locatiekosten en audiovisuele middelen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Voorwaarden voor individuele inschrijvingen

C1. Boeking

Door het plaatsen van een reservering/boeking geef je te kennen dat je met de Algemene Voorwaarden individuele inschrijvingen akkoord gaat. Ronnie Couwenberg behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden individuele inschrijvingen te wijzigen. Boeking via tussenpersoon: Op bestellingen via een externe partij zijn de voorwaarden van het betreffende platform van toepassing. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag.

C2. Annuleren of verplaatsen individuele inschrijvingen

Geboekte trainingen kunnen tot 4 weken voor aanvang eenmalig kosteloos verplaatst worden. Voor elke volgende verplaatsing zijn de normale annulerings-/verplaatskosten van toepassing.

 1. ● 4 weken voorafgaand aan de training: eenmalig gratis, daarna altijd € 75,- excl. btw per keer.
 2. ● Tussen 2 en 4 weken voorafgaand aan de training: 50% van de cursuskosten.
 3. ● < 2 weken voorafgaand aan de training: het volledige cursusgeld.

Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van de cursus is na aanvang niet mogelijk.Bij een verplaatsing kan Ronnie Couwenberg eventuele prijsstijgingen doorbelasten aan de opdrachtgever. Ronnie Couwenberg zal dit ten tijde van het verzoek tot verplaatsing kenbaar maken. Bij verhindering van een cursist kan de opdrachtgever zonder extra kosten een vervangende kandidaat aanmelden tot 2 werkdagen voor aanvang van de training. Deze aanmelding dient per e-mail aan info@ronniecouwenberg.nl te gebeuren. Een andere cursist aanmelden < 2 werkdagen voorafgaand aan de training is altijd in overleg.
 

C3. Annuleren of verplaatsen coaching

Geboekte coaching kan tot 1 week voor aanvang kosteloos verplaatst worden.
Tussen 5 en 2 werkdagen voorafgaand aan de coaching: €75,- excl. btw.
< 2 werkdagen voorafgaand aan de coaching: 80% van het offertebedrag.

C4. Annulering of wijziging door Ronnie Couwenberg

Ronnie Couwenberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of cursustijden. Indien een training onderbroken of verplaatst wordt, en het is voor een kandidaat onmogelijk om deel te nemen, dan wordt samen gezocht naar een alternatieve datum. Ronnie Couwenberg aanvaardt geen enkele verdere aansprakelijkheid voor het verplaatsen of onderbreken van trainingen. Ronnie Couwenberg heeft het recht om trainingen te annuleren wegens gebrek aan inschrijvingen of in geval van overmacht. In dit geval is het voor de cursist(en) mogelijk de inschrijving kosteloos naar een volgende training te verplaatsen of het volledige cursusgeld te laten restitueren.

Eindhoven, 6 juni 2024

©2024 Ronnie Couwenberg - All Rights Reserved
link